Regulamin

Regulamin

Sanatorium Albatros Krynica Morska,

ul. Korczaka 2

Goście przebywający w  Sanatorium Albatros zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i  przeciwpożarowych oraz  stosować  się w  sytuacjach wyjątkowych do  zaleceń personelu obiektu. Ośrodek nie  ponosi odpowiedzialności za  szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zasad zawartych w  niniejszym regulaminie.

 1. Doba pobytu rozpoczyna  się od  godz. 16:00 w  dniu przyjazdu i  kończy do  godz. 10:00 w  dniu wyjazdu.
 2. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w  godz. 22:00 – 6:00.
 3. Goście po  przyjeździe zobowiązani są zameldować  się w  recepcji ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 4. Należność za pobyt należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą w recepcji ośrodka.
 5. Na terenie ośrodka znajdują  się płatne, niestrzeżone miejsca postojowe.
 6. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za  wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub  zniszczenia wyposażenia znajdującego  się w  pokojach, pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz  na  terenie obiektu. Goście zobowiązani są niezwłocznie poinformować recepcjonistę o  wszelkich szkodach i  pokryć ich  koszt .( Zał. 1 )
 7. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 150 zł. W dniu wyjazdu należy rozliczać się z klucza oraz pilota w recepcji.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenie, jak również używanie ognia otwartego.
 9. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia wyposażenia / np. koce, lampki itp./ palenia papierosów w pokojach, na balkonach i na terenie ośrodka , poza miejscem do tego wyznaczonym oraz  suszenia grzybów –niedostosowanie  się do  zakazu skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w  wysokości 500  zł za  każdy przypadek naruszenia – wpłata w  recepcji ośrodka.
 10. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego alkoholu na  teren kawiarni , restauracji i  bazy rehabilitacyjnej.
 11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do  odmowy zakwaterowania osobom będącym pod  widocznym wpływem alkoholu lub  środków odurzających, a  także tym które zachowują  się agresywnie lub  w  sposób powszechnie uznany za  wulgarny.
 12. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do  natychmiastowego opuszczenia ośrodka bez  prawa do  zwrotu kosztów.
 13. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od  żadnej ze stron np. klęsk żywiołowych lub  innych sytuacji wyjątkowych, uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z  dokonaną rezerwacją, ośrodek zwolniony jest z  przyjętego zobowiązania i  nie  ponosi z  tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 14. Obiekt nie  ponosi odpowiedzialności za  przejściowe, niezależne od  niego niedogodności, np. przerwy w  dostawie prądu, wody, WI-FI.
 15. Obiekt nie  ponosi odpowiedzialności za  utratę lub  uszkodzenie mienia Gości, znajdującego  się w  pokojach pomieszczeniach ogólnodostępnych i  terenie ośrodka ,ani za  pozostawione na miejscu postojowym pojazdy i  znajdujące  się w  nich mienie.
 16. Intencją właścicieli Sanatorium Albatros jest zapewnienie Gościom jak najlepszego wypoczynku. Wszelkie problemy związane z  realizowanymi przez nasz  obiekt świadczeniami czy  stosowaniem niniejszego regulaminu – winny być przedstawione personelowi ośrodka niezwłocznie po  ich  stwierdzeniu, najpóźniej w  dniu wyjazdu. Obie strony winny starać  się rozwiązać problem polubownie, a  przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia – ewentualne spory będą rozstrzygane zgodnie z  prawem polskim przez właściwy Sąd powszechny.
 17. PHT ” LEMAX – TOUR’’ Sp. z o .o wystawia faktury VAT.
 18. Dokonując rezerwacji pokoi w  obiekcie klient wyraża zgodę na  przetwarzanie przez PHT ‘’LEMAX- TOUR’’ Sp. z o. o podanych danych osobowych. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny i jest wymogiem umownym jak i ustawowym (art. 6 ust. 1 b RODO) , niezbędny do  dokonania rezerwacji. Dane te objęte są ochroną i  będą przetwarzane w  celu realizacji rezerwacji jak i innych świadczonych usług wykonywanych przez Sanatorium Albatros oraz  w  przyszłości w  celu ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 29.08.1997r. o  ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do  swoich danych osobowych i  ich  aktualizacji lub  poprawienia.
 19. W przypadku dokonania rezerwacji w  imieniu lub  na  rzecz innych osób klient oświadcza, iż jest uprawiony do  wyrażenia zgody na  przetwarzanie danych osobowych obecnie i  w  przyszłości w  celach związanych z  prowadzoną przez PHT ‘’LEMAX- TOUR’’ Sp. z o .o działalnością.

W przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych , PHT ‘’LEMAX- TOUR’’ Sp. z  o.o. przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach (art. 6 ust. 1 a RODO).

WARUNKI KOŃCOWE

 1. Klienci Sanatorium Albatros mają obowiązek zapoznać  się z  regulaminem Ośrodka. Pobyt w  Ośrodku oznacza automatyczną i  bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu. Administratorem danych osobowych gości Sanatorium Albatros jest firma PHT ‘’LEMAX- TOUR’’ Sp. z  o.o. z  siedzibą w  Stegnie ul. Kościuszki 1, 82-103 Stegna
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest na  stronie internetowej www.albatros.mierzeja.pl i  w  recepcji ośrodka .
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

WARUNKI KOŃCOWE

 1. Klienci Sanatorium Fala mają obowiązek zapoznać się z regulaminem Ośrodka. Pobyt w Ośrodku oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
  Administratorem danych osobowych gości Sanatorium Fala jest firma ZHUG ‘’LEMAX’’ z siedzibą w Stegnie ul. Kościuszki 1, 82103 Stegna

  2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej
  www.sanatoriumfala.pl i w recepcji ośrodka .
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.